Linux command Basic All

Linux command Basic All คำสั่งยูนิกส์ Command Line (Linux ตอนที่1) ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า...

read more

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น

คำสั่ง เกี่ยวกับ mail (postfix) เบื้องต้น To see mail queue, enter: # mailq command to flush the mail queue: # postfix flush Or # postfix -f To remove all mail from the queue, enter: # postsuper -d ALL To remove all mails in the deferred queue, enter: # postsuper -d ALL deferred ** ...

read more