Linux command Basic All

Linux command Basic All คำสั่งยูนิกส์ Command Line (Linux ตอนที่1) ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (เช่นเดียวกับ dirของDOS) มากจากคำว่า...

read more