คำสั่งเกี่ยวกับ User ใน FTP

คำสั่ง เกี่ยวกับ User ใน FTP ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ตที่เปิดของ FTP # netstat -a | grep ftp tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN ใช้คำสั่ง ps เพื่อดู process ของ vsftpd # ps -ef | grep vsftpd root 2982...

read more