คำสั่งเกี่ยวกับ User ใน FTP

คำสั่ง เกี่ยวกับ User ใน FTP
ใช้คำสั่ง netstat เพื่อดูพอร์ตที่เปิดของ FTP
# netstat -a | grep ftp tcp 0 0 *:ftp *:* LISTEN
ใช้คำสั่ง ps เพื่อดู process ของ vsftpd
# ps -ef | grep vsftpd root 2982 1 0 05:30 ? 00:00:00 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf
การเพิ่มผู้ใช้งาน User ใน FTP
ใช้คำสั่ง useradd ตามด้วยชื่อ user ที่ต้องการเพิ่ม
# useradd User
คำสั่ง id ตามด้วยชื่อ User สามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลของ User ได้ เช่น uid, gid ของผู้ใช้
# id User
หากพิมพ์คำสั่ง id เฉยๆ จะเป็นการดูข้อมูลของตัวเอง เช่นถ้า root พิมพ์คำสั่ง id ไม่ได้ระบุชื่อผู้ใช้ ผลลัพธ์จะแสดงข้อมูลของ root
# id
เปลี่ยนรหัสผ่านหรือสร้างรหัสผ่านให้กับ User
ใช้คำสั่ง passwd ตามด้วยชื่อ User เพื่อเปลี่ยนหรือสร้าง รหัสผ่านของ User
ให้ใส่ password สองครั้งให้เหมือนกัน หน้าจอจะไม่แสดงรหัสผ่านที่พิมพ์ลงไป
# passwd User
Changing password for user User.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
ระวังการใช้คำสั่ง passwd ด้วย root เพราะถ้าลืมพิมพ์ชื่อผู้ใช้งานตามหลังคำสั่ง passwd จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของตัวเอง
เช่นถ้า root พิมพ์ ก็จะเป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านของ root เอง
# passwd
Changing password for user root.
New password:
สังเกตชื่อ user ที่แสดงขึ้นมาหลังประโยค Changing password for user
หากต้องการยกเลิกการรันคำสั่ง passwd (และหลายๆ คำสั่งบนลีนุกซ์) ให้กดปุ่ม [Ctrl]+[C] จะเป็นการยกเลิก และออกจากคำสั่งได้
# passwd
Changing password for user root.
New password: xxxxx
– การใส่วันหมดอายุหรือต่ออายุให้กับ User
#chage -E y-m-d user
ตรวจสอบวันหมดอายุ ของ User
#chage -l User
ต่ออายุหรือใส่วันหมดอายุให้กับ User
#chage -E y-m-d user
ต่ออายุหรือใส่วันหมดอายุให้กับ Password
#chage -M ’00d’ user